Historia

31 października 2017 r. decyzją Sądu Rejonowego Katowice-Wschód Fundacji Teatru Śląskiego „Wyspiański” został nadany numer KRS (0000701623), dzięki czemu Fundacja, której akt założycielski podpisano 18 maja, oficjalnie rozpoczęła swoją działalność.

 Zgodnie ze Statutem, celem działania Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa poprzez działania w zakresie sztuki, kultury, nauk społecznych i humanistycznych, propagowanie i promocję kultury i sztuki w kraju i poza jego granicami, a także działania na rzecz Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, w szczególności poprzez: upowszechnianie i popularyzację wiedzy o Teatrze Śląskim, wspieranie i promocję Teatru Śląskiego w kraju i za granicą, działalność na rzecz poprawienia warunków funkcjonowania Teatru Śląskiego, wspieranie działalności statutowej Teatru Śląskiego, pomoc w dostępie do kultury, w szczególności teatru, opiekę nad osobami wykluczonymi, współpracę z domami dziecka, szpitalami, domami opieki, domami wychowawczymi, uniwersytetami trzeciego wieku, domami spokojnej starości, zmniejszanie barier finansowych w dostępie do kultury, otaczanie opieką bezpośrednią twórców i artystów oraz ich rodziny, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez edukację kulturalną oraz udostępnianie dóbr kultury, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, poszukiwanie nowych form teatralnych, skupianie i organizowanie twórców wokół celów i zadań Fundacji, wspieranie i promowanie młodych twórców teatralnych w Polsce i za granicą, podtrzymywanie i upowszechnianie świadomości kulturowej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: organizację imprez kulturalnych, w tym koncertów, wystaw i przeglądów artystycznych, w tym współpracę przy wystawianiu przez Teatr Śląski przedstawień poza jego siedzibą w kraju i za granicą, pozyskiwanie środków materialnych i niematerialnych na wspieranie działalności statutowej Teatru Śląskiego, pozyskiwanie donatorów dla Teatru Śląskiego, prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej oraz PR w zakresie rozpowszechniania wiedzy o osiągnięciach artystycznych Teatru Śląskiego, wspieranie lub realizowanie działań twórczych oraz multidyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i społecznych, działalność impresaryjną, działalność wydawniczą, organizację i produkcję przedstawień teatralnych i imprez kulturalnych, w tym koncertów, wystaw, przeglądów artystycznych, spotkań, debat,  współpracę z organizacjami partnerskimi, w tym organizacjami promującymi kulturę i sztukę, współpracę z organami władzy państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorcami i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji, inicjowanie i wspieranie wspólnego, rodzinnego spędzania czasu oraz integracji międzypokoleniowej.