Deklaracja

Deklaracja dostępności

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.teatrslaski.art.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia nowej strony internetowej, która będzie dostosowana do WCAG 2.1 do końca 2020 roku.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Zarychta, e-mail: a.zarychta@teatrslaski.art.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 513 120 156. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba podmiotu:
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
40-003 Katowice
Rynek 10.

Teatr Śląski stale dostosowuje swój budynek oraz sceny do potrzeb osób o szczególnych potrzebach. Obiekty należące do Teatru Śląskiego: Duża Scena wraz z zapleczem administracyjnym, Scena w Malarni, Scena Kameralna, Scena w Galerii. We wszystkich wymienionych przestrzeniach dążymy do pełnej dostępności.

Administracja/Sceny Teatru

  1. Lokalizacja i wejście

Budynek Teatru zlokalizowany jest w centrum miasta, na Rynku w Katowicach. Adres Rynek 10 Katowice. Wejście do części administracyjnej znajduje się od ul. Warszawskiej. Przy wejściu do budynku zamontowana jest miniwinda – platforma schodowa oraz są dostępne szyny podjazdowe. Pracownik administracyjny jest do dyspozycji widza w przestrzeni teatru na foyer I balkonu . Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe oraz dworzec kolejowy i autobusowy znajdują się w okolicy. Odległość od przystanków autobusowych do teatru: • ul. Warszawska – 350 m • Piotra Skargi – 500 m • Dworzec PKP - 350 m.

  1. Parking + miejsca postojowe

2 ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowane od strony ul. Warszawskiej. 2 miejsca parkingowe oddalone są około 40 m od wejścia do części administracyjnej.

  1. Toaleta

W Teatrze jest toaleta dostosowana do potrzeb osób o szczególnych potrzebach. 4. Trasa wolna od przeszkód Korytarze, ciągi komunikacyjne nie są wolne od przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami. 5. Pies asystujący Do wszystkich naszych budynków oraz na widownie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami przewodnikami. 6. Tłumacz PJM Z usługi można korzystać na dwa sposoby: • osobiście w siedzibie teatru za pośrednictwem telefonu z dostępem do Internetu. Nasz pracownik połączy się z tłumaczem języka migowego online, • online za pośrednictwem telefonu/komputera z kamerą i dostępem do Internetu. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić na minimum 3 dni przed planowaną wizytą lub rozmową.

Duża Scena

1. Lokalizacja i wejście

 

Budynek zlokalizowany jest na Rynku w Katowicach. Adres Rynek 10 Katowice. Przed wejściem do budynku teatru znajdują się schody. Wejście dla osób poruszających się na wózkach znajduje się od strony ul. Teatralnej, gdzie znajduje się winda. Korzystając z przycisku dzwonka, należy wezwać do pomocy osoby z obsługi widowni. 2. Kasa Znajduje się przy wejściu do teatru, na poziomie parteru. Wejście od strony ul. Teatralnej dla osób poruszających się na wózkach. 3. Widownia Miejsca dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze widowni (obok miejsc w pierwszych rzędach). Prosimy o kontakt telefoniczny celem sprawdzenia dostępności miejsc na spektaklach. Obsługa teatru pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania spektaklu. 4. Parking + miejsca postojowe 1 ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowane od strony ul. Teatralnej, oddalone około 10 metrów od wejścia do budynku. 5. Toaleta Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do osób o szczególnych potrzebach. 6. Trasa wolna od przeszkód Korytarze, ciągi komunikacyjne na poziomie widowni wolne są od przeszkód dla osób o szczególnych potrzebach.

Scena Kameralna

1. Lokalizacja i wejście Scena zlokalizowana jest w budynku teatru, wejście od strony ul. Warszawskiej, jak do części administracyjnej. Przy wejściu do budynku zamontowana jest miniwinda – platforma schodowa oraz dostępne są szyny podjazdowe. 2. Kasa Znajduje się w budynku głównym teatru, przy wejściu głównym do teatru, na poziomie parteru. Wejście od strony ul. Teatralnej dla osób poruszających się na wózkach. 3. Widownia Miejsca dla osób poruszających się na wózkach znajdują się obok miejsc w pierwszych rzędach. Prosimy o kontakt telefoniczny celem sprawdzenia dostępności miejsc na spektaklach. Obsługa teatru pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania spektaklu. 4. Parking + miejsca postojowe 2 ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowane są od strony ul. Warszawskiej. 2 miejsca parkingowe oddalone są około 40 m od wejścia do budynku teatru. 5. Toaleta Obok szatni przy scenie znajduje się toaleta dostosowana do osób o szczególnych potrzebach. 6. Trasa wolna od przeszkód Ciągi komunikacyjne na poziomie widowni wolne są od przeszkód dla osób o szczególnych potrzebach.

Scena w Malarni

1. Lokalizacja i wejście Wejście do Sceny w Malarni znajduje się od strony ul. Teatralnej. Scena ulokowana jest w podwórzu, po przejściu przez bramę, nad którą umieszczony jest napis Scena w Malarni. Przed wejściem do budynku teatru znajdują się schody. Na parterze znajduje się winda, którą możemy dojechać bezpośrednio na widownię. 2. Kasa Znajduje się w budynku głównym, przy wejściu głównym do teatru, na poziomie parteru. Wejście dla osób poruszających się na wózkach znajduje się od strony ul. Teatralnej. 3. Widownia Miejsca dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze widowni (obok miejsc w pierwszych rzędach). Obsługa teatru pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania spektaklu. 4. Parking + miejsca postojowe Niedaleko wejścia na Scenę w Malarni znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Dwa miejsca zlokalizowane są od strony ul. Teatralnej, w odległości około 15 m. 5. Toaleta W budynku znajduje się toaleta dostosowana do osób o szczególnych potrzebach. 6. Trasa wolna od przeszkód Korytarze i ciągi komunikacyjne na poziomie widowni wolne są od przeszkód dla osób o szczególnych potrzebach.

Scena w Galerii

  1. Lokalizacja i wejście

Galeria zlokalizowana jest na ul. 3 Maja 30 w budynku Galerii Katowickiej. Galeria Katowicka znajduje się tuż przy Dworcu PKP. Scena zlokalizowana jest na 2 piętrze Galerii. W centrum handlowym znajduje się winda.

  1. Kasa

Kasa znajduje się w Galerii obok wejścia na scenę, jest czynna godzinę przed rozpoczęciem spektaklu.

  1. Widownia

Miejsca dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na najniższym poziomie widowni. Obsługa teatru pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania spektaklu.

  1. Parking + miejsca postojowe

W centrum znajduje się podziemny parking z miejscami wyznaczonymi dla osób poruszających się na wózkach.

  1. Toaleta

W Galerii toalety są dostosowane do osób o szczególnych potrzebach.

6. Trasa wolna od przeszkód Ciągi komunikacyjne w przestrzeni handlowej i na poziomie widowni wolne są od przeszkód dla osób o szczególnych potrzebach.